Kunstgras binnen 3 weken laten leggen? Maak gebruik van onze legservice!

Algemene voorwaarden & leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: JJS Online

Handelend onder de naam/namen:
– Kunstgras-Online

Vestigingsadres:
Hoge Akkers 3, 7961 AR Ruinerwold

Telefoonnummer: 085 – 0161415

E-mailadres: info@kunstgras-online.nl

KvK-nummer: 74782258

Btw-nummer: NL860024362B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten door Kunstgras-Online gedaan, respectievelijk aangegaan met koper (cq. opdrachtgever) zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (cq. opdrachtgever) wordt overeengekomen dat Kunstgras-Online tevens bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen (mits anders aangegeven); de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 4 – Aanleg / Installatie

 1. Eventuele kosten van aanleg en installatie zijn niet inbegrepen in de door Kunstgras-Online opgegeven prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Kunstgras-Online is niet verantwoordelijk voor de ondergrond waarop het kunstgras wordt aangebracht en is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken, die verband houden met de structuur en de kwaliteit van de ondergrond. Tenzij anders overeengekomen.
 3. De werkruimte dient vrij bereikbaar te zijn (gemaakt) voor onze installatie teams.
 4. Indien de ondergrond of werkruimte niet gereed is, waardoor Kunstgras-Online de overeengekomen werkzaamheden of diensten niet kan uitvoeren, is koper gehouden de door Kunstgras-Online als gevolg daarvan geleden (vertragings)schade te vergoeden.
 5. Bij uitstel van installatie / aanleg wegens overmacht (denk hierbij aan weersomstandigheden of ziekte) is Kunstgras-Online niet aansprakelijk

Artikel 5 – Keuring / Inspectie

 1. Indien is overeengekomen, dat koper het geleverde ter plaatse van Kunstgras-Online dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en koper van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat koper van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of koper die gelegenheid feitelijk is geboden, worden het geleverde geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.
 2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Kunstgras-Online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Kunstgras-Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kunstgras-Online is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens dan wel in geval sprake is van een ondergrond als bedoeld in artikel 4.2.
 3. Indien Kunstgras-Online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kunstgras-Online beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van Kunstgras-Online is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag wat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 4. Kunstgras-Online is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kunstgras-Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kunstgras-Online toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kunstgras-Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kunstgras-Online.
 7. Koper vrijwaart Kunstgras-Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Kunstgras-Online toerekenbaar is. Indien Kunstgras-Online uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Kunstgras-Online zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kunstgras-Online, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kunstgras-Online en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.
 8. Qua levering en kwaliteit van zaken neemt Kunstgras-Online tegenover koper / afnemer de garantie op zich welke haar leverancier als vervaardiger van het product tegenover Kunstgras-Online op zich heeft genomen, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
 9. Bij de levering van producten zullen partijen, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs.
 10. Informeer of uw project onderhevig is aan bepaalde vrijstellingen, meldingen of vergunning in uw gemeente/stad. Kunstgras-Online kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van bepaalde vergunningsaanvragen.
 11. Kunstgras-Online is niet aansprakelijk voor verzakkingen dan wel schade door toedoen van mollen. Dergelijke externe factoren hebben geen invloed op overeengekomen prijsafspraken. Meerwerk in de vorm van herstelwerkzaamheden kan in overleg altijd geschieden tegen afgesproken prijzen.
 12. Kunstgras-Online is niet aansprakelijk bij uitstel van aanleg / installatie of levering door externe omstandigheden. Denk hierbij aan regenval, ziekte of andere soorten overmacht.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Kunstgras-Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
 2. Van overmacht aan de zijde van Kunstgras-Online is sprake, indien Kunstgras-Online na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Kunstgras-Online als bij derden, van wie Kunstgras-Online de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kunstgras-Online ontstaan.
 3. Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Kunstgras-Online door haar leverancier.
 4. Kunstgras-Online kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Kunstgras-Online ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kunstgras-Online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Bij beschadiging van het product door toedoen van de consument zelf vervalt het herroepingsrecht. Beschadigde of gebruikte goederen worden niet teruggenomen dan wel gerestitueerd.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde productenproducten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 4. Het herroeppingsrecht geldt niet ingeval de overeenkomst ziet op zaken, die – volgens specificaties van koper vervaardigde producten – niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van betreffende koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Denk hierbij aan op maat gemaakte producten en restpartijen.

Artikel 13 Transport, levering, risico, invoerrechten

 1. De door Kunstgras-Online opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient Kunstgras-Online derhalve eerst schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld en dient aan Kunstgras-Online alsnog een redelijke nadere termijn voor levering toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.
 2. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken binnen Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. Bij een orderbedrag via de webshop gelijk aan of hoger dan € 500,- inclusief btw, zijn de transportkosten bij de prijs inbegrepen. Kunstgras-Online zal zorg dragen voor een verzekerd transport. In het geval het orderbedrag in de webshop lager is dan € 500,- inclusief btw, komen de transportkosten voor rekening van koper. Indien koper de keuze maakt voor een niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Kunstgras-Online is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan.
 3. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken buiten Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. De transportkosten komen voor rekening van koper. Het staat koper vrij de zaken al dan niet verzekerd te laten vervoeren. Indien koper de keuze maakt voor niet- verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Kunstgras-Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan. Eventuele invoerrechten komen voor rekening van koper.
 4. Levering vindt plaats ‘af magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat aldus over op koper op het moment dat het geleverde voor verzending in de fabriek of magazijn van Kunstgras-Online gereed staan en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorgdraagt.

Artikel 14 Opslag

 1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is het geleverde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed staan voor verzending, zal Kunstgras-Online, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper het geleverde bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.
 2. Koper is verplicht aan Kunstgras-Online de opslagkosten volgens het bij Kunstgras-Online gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 15 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van het geleverde op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats binnen Nederland.
 2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten aan Kunstgras-Online heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Kunstgras-Online zich echter de eigendom van het geleverde uitdrukkelijk voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over, zodra koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens Kunstgras-Online heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij Kunstgras-Online bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Kunstgras-Online bevoegd de levering van het overeengekomen uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Kunstgras-Online door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als Kunstgras-Online op verzoek van koper overeenkomstig het hiervoor bepaalde in artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Kunstgras-Online en voor haar risico blijven, totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Kunstgras-Online behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Kunstgras-Online en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 17 Prijs

 1. De door Kunstgras-Online genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Kunstgras-Online het recht die verhoging aan koper door te berekenen.
 2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Kunstgras-Online de goederen heeft gekocht.

Artikel 18 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de door Kunstgras-Online verzonden of afgegeven facturen dienen te geschieden voor of tijdens oplevering van het project, hetzij contant hetzij op een door verkoper aangegeven bankrekening.
 2. Koper heeft geen recht op verrekening.
 3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per jaar per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.
 4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Kunstgras-Online moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum bedrag van € 200,-.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Kunstgras-Online dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

 1. Alle geschillen die eventueel tussen koper en Kunstgras-Online mochten ontstaan, naar aanleiding van de tussen hen bestaande overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost- Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich inspannen om een eventueel geschil eerst in der minne trachten op te lossen.

Artikel 21 –  Garantievoorwaarden

 1. Kunstgras-Online geeft 15 jaar garantie op de kleurechtheid (UV-stabilisatie) en het niet loslaten van de vezels. Eventuele gebreken binnen die periode die zijn ontstaan door een gebrek in het kunstgras of de wijze van leggen door Kunstgras-Online, worden kosteloos hersteld. Met uitzondering van de gebieden die aan zware slijtage onderhevig zijn of schade die door baldadigheid of vernieling worden toegebracht.

ISO 9001:2015 Gecertificeerd

Milieubewust

Kindvriendelijk

Diervriendelijk

UV bestendig

Winkelwagen

×

Je winkelwagen is leeg